Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  anh hàng thịt
  (nghĩa xấu) tên đồ tể
  a butcher of innocent people
  tên đồ tể giết hại dân lành
  Động từ
  mổ thịt
  giết chóc, tàn sát
  phụ nữ và trẻ em bị bọn phiến loạn tàn sát
  (nghĩa bóng) làm sai lạc, làm hỏng
  không một vai nào diễn được cả, họ đang làm hỏng vở kịch

  * Các từ tương tự:
  butcherly, butchery