Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bỏ
  waive a claim
  bỏ một yêu sách
  chúng tôi không thể bỏ lệ ấy trừ trường hợp bị bệnh
  sự miễn hạn tuổi

  * Các từ tương tự:
  waiver