Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phân phát
  sáng thứ bảy cha tôi trịnh trọng phát tiền tiêu vặt cho từng con
  thực thi (luật pháp)
  pha chế và phát (thuốc)
  dispense a prescription
  phát thuốc theo đơn
  dispense with somebody (something)
  không cần đến
  he is not well enough to dispense with the pills
  anh ta chưa đủ để bỏ không dùng thuốc nữa
  let dispense with formalities!
  Ta hãy dẹp bỏ thủ tục đi!

  * Các từ tương tự:
  dispensedly, dispenser