Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dole something out
  phân phát (thực phẩm, tiền)
  tôi phân phát thực phẩm cho mọi đứa trẻ
  Danh từ
  the dole
  (số ít)(từ Anh, khẩu ngữ)
  trợ cấp thất nghiệp
  be (goon the dole
  đăng ký lĩnh (lãnh) tiền trợ cấp thất nhiệp

  * Các từ tương tự:
  doleful, dolefully, dolefulness, dolerite, dolesman