Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disburse /dis'bɜ:s/  

  • Động từ
    dốc túi, dốc hầu bao, chi tiền
    quỹ bỏ ra trả phí tổn đi đường

    * Các từ tương tự:
    disbursement