Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispenser /di'spensə[r]/  

  • Danh từ
    người phát thuốc
    máy phát
    a soap dispenser in a public toilet
    máy phát xà phòng ở một nhà vệ sinh công cộng (qua bấm nút)