Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ cách viết khác package) gói; bưu kiện
  he was carrying a parcel of books under his arm
  nó cắp một gói sách dưới nách
  the postman has brought a parcel for you
  bưu tá đã mang cho anh một bưu kiện
  mảnh [đất]
  a parcel of land
  một mảnh đất
  part and parcel of something
  xem part
  Động từ
  (+ out) chia ra từng mảnh, từng phần
  ông ta chia lô đất thành từng mảnh nhỏ
  (+ up) gói thành gói
  nó gói sách lại [thành gói]

  * Các từ tương tự:
  parcel bomb, parcel post, parcelling