Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

container /kən'teinə[r]/  

 • Danh từ
  đồ chứa, đồ đựng (như chai, lọ, hộp, thùng…)
  côngtenơ
  a container ship
  tàu thủy chở côngtenơ

  * Các từ tương tự:
  containerisation, containerise, containerization, containerize