Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

containerise /kən'teinəraiz/  

  • Động từ
    đóng (hàng) vào côngtenơ
    côngtenơ hóa (tàu, vùng tàu đậu..)