Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

containerization /kən,teinərai'zei∫n/  /kən,teinəri'zei∫n/

  • sự đóng (hàng) vào côngtenơ
    sự côngtenơ hóa (tàu, vùng tàu đậu…)