Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phân, giao
  tiền mặt được giao là bao nhiêu thế?
  chúng tôi đã làm công việc trong phạm vi thời gian họ giao cho chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  allotment, allotropic, allotropically, allotropism, allotropy, allottee, allotter