Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allocate /'æləkeit/  

 • Động từ
  phân, cấp
  allocate funds for repair work
  phân tiền cho công việc sửa chữa
  ông ta phân nhiệm vụ cho mỗi người chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  allocated band, allocated block, allocated main memory