Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allocated main memory   

  • (kỹ thuật)
    bộ nhớ chính dược phân định