Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hộp bìa cứng (đựng hàng)
    a carton of cigarettes
    một tút thuốc lá