Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mete something out [to somebody]
  đưa ra (hình phạt, khen thưởng…)
  quan toà đã đề ra những hình phạt nghiêm khắc

  * Các từ tương tự:
  metempsychoses, metempsychosis, meteor, meteoric, meteorically, meteorite, meteorograph, meteorologic, meteorological