Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meteor /'mi:tiə[r]/  

  • Danh từ
    sao băng

    * Các từ tương tự:
    meteoric, meteorically, meteorite, meteorograph, meteorologic, meteorological, meteorologist, meteorology