Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meteorograph /'mi:tjərəgrɑ:f/  

  • Danh từ
    máy ghi hiện tượng khí tượng