Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meteorological /,mi:tjərə'lɔdʒikl/  

  • [thuộc] khí tượng, [thuộc] thời tiết