Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meteorically /,mi:ti'ɒrikli/  

  • Phó từ
    với độ thành công nhanh chóng