Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meteorite /'mi:tiərait/  

  • Danh từ
    (thiên)
    thiên thạch