Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meteoric /,mi:ti'ɒrik/  /mi:ti'ɔrik/

  • Tính từ
    [thuộc] sao băng
    thành công nhanh chóng (nói về một sự nghiệp…)

    * Các từ tương tự:
    meteorically