Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evanescent /,i:və'nesnt/  /evə'nesnt/

 • Tính từ
  chóng phai mờ (trong ký ức)
  a pop singer's evanescent fame
  danh tiếng chóng phai mờ của một ca sĩ nhạc pop

  * Các từ tương tự:
  evanescently