Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short-lived /∫ɔ:t'livd/  /∫ɔ:t'laivd/

 • Tính từ
  ngắn ngày, ngắn ngủi
  a short-lived relationship
  mối quan hệ ngắn ngủi
  their opposition to the plan was short-lived
  sự phản đối của họ đối với kế hoạch cũng trong thời gian ngắn thôi