Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impermanent /im'pɜ:mənənt/  

  • Tính từ
    không thường xuyên, tạm thời