Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  nhanh
  a swift reaction
  phản ứng nhanh
  she is swift to anger
  cô ta nổi giận nhanh chóng
  (thường ở dạng ghép) di chuyển nhanh
  a swift horse
  con ngựa chạy nhanh
  những con sông chảy xiết
  Danh từ
  (động vật)
  chim én

  * Các từ tương tự:
  swift-coming, swift-flowing, swift-footed, swift-handed, swift-tongued, swift-winged, swiften, swiftly, swiftness