Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swift-winged /'swift'wiɳd/  

  • Tính từ
    nhẹ cánh