Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expeditious /,ekspə'di∫əs/  

 • Tính từ
  nhanh
  an expeditious response
  sự đáp lại mau lẹ

  * Các từ tương tự:
  expeditiously, expeditiousness