Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swift-flowing /'swift'flouiɳ/  

  • Tính từ
    chảy mau, chảy xiết