Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hạm đội
  đội tàu đánh cá
  (thường the fleet) hải quân
  đội phi cơ, đội xe buýt (do cùng một tổ chức điều hành)
  Tính từ
  (cũ)
  nhanh
  fleet of foot
  nhanh chân

  * Các từ tương tự:
  fleet admiral, Fleet Street, fleet-footed, fleeting, fleetingly, fleetingness, fleetness