Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armada /ɑ:'mɑ:də/  

  • Danh từ
    hạm đội
    the Armada
    hạm đội Tây Ban Nha sang tấn công Anh năm 1588