Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  nhanh chóng
  a speedy business operator
  một người điều khiển công việc nhanh chóng
  chúc ai lành bệnh nhanh chóng