Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường tạo tính từ ghép)
  có cánh
  winged insects
  sâu bọ có cánh
  máy bay có cánh hình denta (hình tam giác)