Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wing-footed /'wi,futid/  

  • Tính từ
    (thơ ca) nhanh, mau lẹ