Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precipitate /pri'sipiteit/  

 • Động từ
  thúc gấp, đẩy nhanh, làm sớm đến
  events that precipitate his ruin
  những sự cố làm cho hắn sớm lụn bại
  lao xuống, xô xuống, đẩy xuống
  đẩy, dồn vào (một tình trạng nào đó)
  vụ sát hại viên đại sứ đã đẩy đất nước vào vòng chiến tranh
  (hóa học) [làm] kết thúc
  (vật) [làm] ngưng (hơi nước thành nước mưa, tuyết…)
  Danh từ
  (hóa học) chất kết tủa
  (vật) chất ngưng
  Tính từ
  vội vàng
  a precipitate dash
  sự xông tới vội vàng
  hấp tấp (hành động; tính người)
  his precipitate action in selling the property
  sự hấp tấp bán tài sản đi

  * Các từ tương tự:
  precipitately, precipitateness