Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  lanh lẹ, nhanh nhẹn
  sewing with nimble fingers
  khâu nhanh tay, khâu khéo tay
  linh lợi (trí óc); nhanh trí
  a lad with nimble wits
  một chàng trai trí có linh lợi

  * Các từ tương tự:
  nimble-fingered, nimble-footed, nimble-witted, nimbleness