Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lướt nhanh, thoáng qua
  fleeting impression
  ấn tượng thoáng qua

  * Các từ tương tự:
  fleetingly, fleetingness