Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fly-by-night /'flaibainait/  

 • Danh từ
  (số nhiều fly-by-nights)
  người trốn nợ, người không đáng tin cậy
  Tính từ
  không đáng tin cậy (nhất là về mặt tài chính)
  a fly-by-night company
  một công ty không đáng tin cậy