Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tomorrow /tə'mɒrəʊ/  

 • Danh từ
  ngày mai, mai
  today is Tuesday so tomorrow is Wednesday
  hôm nay là thứ ba, vậy mai là thứ tư
  tomorrow morning
  sáng mai
  thế giới ngày mai
  a brighter tomorrow
  một ngày mai (tương lai) rực rỡ hơn
  the day after tomorrow
  xem day
  Phó từ
  [vào] ngày mai
  I hope it will be sunny tomorrow
  tôi hy vọng là ngày mai trời sẽ nắng