Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chăn bò
    cao bồi
    (Anh, khẩu ngữ) lái buôn xảo trá; kẻ bất tài lừa lọc
    ngôi nhà bị tất cả các khuyết tật đó là vì nó được tụi bất tài lừa lọc xây dựng lên