Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [trong ngày] hôm nay
  what are you doing today?
  hôm nay anh làm gì?
  ngày nay
  phụ nữ nay không chấp nhận đối xử kiểu ấy
  Danh từ
  hôm nay
  anh đã xem báo hôm nay chưa?
  thời nay

  * Các từ tương tự:
  today, to-day