Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ephemeral /i'femərəl/  

  • Tính từ
    chóng tàn, phù du

    * Các từ tương tự:
    ephemerality, ephemerally, ephemeralness