Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  fugitive [from] somebody (something)
  người bỏ trốn
  fugitive from a country ravaged by war
  những người bỏ trốn (lánh nạn) khỏi một nước bị chiến tranh tàn phá
  a fugitive from justice
  một người trốn công lý
  Tính từ
  bỏ trốn
  a fugitive criminal
  một tên tội phạm bỏ trốn
  thoáng qua
  fugitive impressions
  những ấn tượng thoáng qua