Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bỏ ra đi, kẻ bỏ trốn; kẻ đào ngũ