Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chạy, cuộc chạy đua
  sự quản lý, sự trông nom, sự điều hành
  he left the running of the company in the hands of his son
  ông ta để con điều hành công ty
  the running costs of a car
  chi phí điều hành chiếc xe ô tô (tiền nhiên liệu, sửa chữa, bảo hiểm…)
  in (out of) the running [for something]
  (khẩu ngữ)
  có (không có cơ mấy thành công trong việc gì) [hoàn thành việc gì]
  Ba is in the running for the director ship
  ông Ba có cơ may trở thành giám đốc
  make the running
  (khẩu ngữ)
  đặt ra bước đi, định ra tiêu chuẩn (cho việc gì)
  Wall Street đặt ra (khởi xướng) bước đi ngày thứ sáu cho sở giao dịch chứng khoán
  Ba hơi nhút nhát đối với phụ nữ, cho nên Thu là người thu xếp mọi việc trong mối quan hệ giữa họ với nhau
  Tính từ
  chạy, tiến hành trong lúc chạy
  a running kick
  cú đá có chạy lấy đà
  liên tiếp; liên tục; liên
  cảnh sát đặt liên tục nhiều câu hỏi trong khi hỏi cung kẻ bị tình nghi
  chảy
  I can hear running water
  tôi nghe tiếng nước chảy
  all our rooms have running water
  mọi phòng của chúng tôi đều có nước máy
  chảy nước; chảy mủ (vết thương…)
  in running (working) order
  xem order
  Phó từ
  liên tiếp; liền
  for several days running
  trong nhiều ngày liên tiếp

  * Các từ tương tự:
  running commentary, running jump, running mate, running powers, running repairs, running stitch, running total, running-board, running-in