Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tournament /'tɔ:nəmənt/  /'tɜ:rnəmənt/

  • Danh từ
    vòng thi đấu
    cuộc đấu thương trên lưng ngựa (kỵ sĩ thời xưa)