Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tourney /'tʊəni/ /'tɔ:ni/  

  • Danh từ
    (cũ)
    như tournament

    * Các từ tương tự:
    tourneyer