Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được duy trì liên tục
    sustained efforts
    những cố gắng duy trì liên tục