Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    liên tục
    continued opposition
    sự chống đối liên tục