Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  lấy lại; chiếm lại; giành lại; hồi phục lại
  resume one's spirits
  lấy lại tinh thần, lấy lại can đảm
  bắt đầu lại; hoạt động lại; tiếp tục
  resume a territory
  chiếm lại một lãnh thổ
  resume work
  lại tiếp tục công việc
  ông ấy dừng lại để uống một ngụm nước và sau đó lại tiếp tục nói
  Danh từ
  (như résumé)
  bản tóm tắt
  (Mỹ) lý lịch