Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpetuate /pə'pet∫ʊeit/  

  • Động từ
    làm cho tồn tại mãi; lưu truyền
    những biện pháp ấy sẽ làm cho sự thù địch giữa hai nhóm tồn tại mãi mãi